Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2013

fightforadreams

zupa a blog

To całkiem jasne, że zupa wciąga bardziej niż pisanie bloga. Ale oprócz tego - co mnie przeraża - mam wrażenie, że pisząc bloga nie byłabym w stanie przekazać więcej niż za pomocą obrazków. Niektóre z nich są gówniane, ale przecież są i takie, którymi zdradzam pewne rzeczy, do których nie przyznałabym się przed większością znajomych.

To zwyczajnie bardziej wysublimowana forma ekshibicjonizmu emocjonalnego. 

Reposted fromwciurnastek wciurnastek viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
0527 ac90
Reposted fromkatrissh katrissh viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
Play fullscreen
▶ Green Day - When I Come Around [Official Music Video] - YouTube
Reposted fromgewar gewar viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
fightforadreams
1646 8209 500
Reposted fromMuppet Muppet viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
2097 22a3
Reposted fromZircon Zircon viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
5893 c85b
Reposted frommajcia majcia viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
5155 3d0f
Reposted fromkropq kropq viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
I śmiejesz się do mnie i czuję, że wszystko 
Co było przedtem już nie istnieje
I myślę, że jesteśmy stworzeni dla siebie.
— Pezet
fightforadreams
6569 078e
Reposted fromsuenos suenos viafakingkrejzi fakingkrejzi

January 15 2013

fightforadreams
9065 9f51 500
otóż to !
fightforadreams
fightforadreams
3959 2175
fightforadreams
fightforadreams
1445 b676
najlepsze rzeczy w życiu zdarzają się tylko raz-przez przypadek:*
fightforadreams
Jestem pod wrażeniem, kiedy mężczyzna pamięta co lubię. Nawet o drobnych rzeczach.
— albo kiedy pamięta co powiedziałam...
Reposted fromloveya loveya viafakingkrejzi fakingkrejzi
fightforadreams
fightforadreams
fightforadreams
2710 47e2
fightforadreams
5251 bc5d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl